CAB.953 N型母头连接器 (带O型圈), 5000毫米(16.4英尺) CFD-200, SMA(公头)

N 型连接器(带O型圈)
SMA(公头)直式插头
CFD-200 电缆(低损耗)- 16.4英尺(5000毫米)
方向:直式-直式

SKU: CAB.953
询价

如需咨询,申请样品或获取支持服务,请点击询价按钮。

Additional information

Weight 250 g